uzmanīgi

Esiet uzmanīgi un modri!

“Esiet skaidrā prātā, esiet modri!
Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.” (1.Pēt. 5:8)

Šis raksts tapis sakarā ar satraucošu informāciju, kas saistīta ar “Awakening Europe Baltija” pasākumu, konkrētāk, šī pasākuma vadītājiem un iniciatoriem. Iepazīstoties ar šo informāciju un lūdzot, aicinu katram individuāli saņemt no Svētā Gara atbildes un izpratni, ko Dievs par to domā un ko ar to darīt personīgi Jums. Raksta mērķis nav nomelnot kādu kampaņu, bet gan aicināt kristiešus vienmēr būt uzmanīgiem, modriem un lūgt Dievu par šādos pasākumos iesaistītajiem, lai tumsa netraucē Dievam izglābt cilvēkus un atvest pie Viņa!

Vispirms vēlos pieminēt, ka esmu bijis uz pasākumu draudzē „Prieka vēsts” 2017. gadā ar Bena Fidžeralda (Ben Fitzgerald) piedalīšanos, kas atstāja visnotaļ labu iespaidu. Arī pats personīgi un mūsu draudzē, esam atvērti Dieva Svētā Gara spēka un dāvanu atraisīšanai un lietošanai Kristus draudzes celšanai.

Augstu novērtēju, ka tik liela komanda no ASV atsaukusies Dieva aicinājumam sludināt Labo Vēsti tik tālā vietā kā Latvija. Kā arī, slavēju Dievu par katru glābto dvēseli mūsu tautā un par katru kristieti, kurš, pateicoties šai kalpošanai, ir atjaunojis attiecības ar Dievu, lai ar jaunu sparu savu ticību apliecinātu. Ja vien kristieši mūsu zemē atmostos un savā ikdienā sāktu drosmīgi un ar mīlestību liecināt par Kristu, mūsu zemē drīz vien notiktu gaidītā atmoda. Lai tas notiktu, ir svarīgi, ka saņemam tīru Dieva mācību un paši esam tīri trauki Dieva Svētajam Garam.

Lai gan sākotnēji bija pozitīvs iespaids par Awakening pasākumu, taču nesen no kāda brāļa uzzināju negatīvu informāciju. Labi apzinos, ka internetā klejo dažādas sazvērestības teorijas un apsūdzības pret pasaulē redzamākajiem Dieva kalpiem un ka ne visas no tām ir patiesība, bet nereti tukša skaudība vai pat velna darbi. Taču, diemžēl daļa no tā ir arī skaudra patiesība.

Iedziļinoties sīkāk Awakening iniciatoru un rīkotāju – Bēteles draudzes (Bethel Church Redding) jeb kustības – mācībā un praksēs, uzdūros uz satraucošām lietām, kam ir pierādījumi. Kaut gan šajā draudzē ir daudzas labas lietas – evaņģelizācija, oriģināla mūzika u.c. jau agrāk bija dzirdēts par dažādām īpatnējām praksēm šajā kustībā. Piemēram tādām kā “netīra” pravietošana (skatīt šeit), apšaubāmas ekstātiskas izpausmes (konvulsijas, nekontrolētas skaņas, vārtīšanās pa zemi u.tml.), “zelta putekļu” apkaisīšana, netīra mācība (skatīt šeit) un pat viltotas dziedināšanas (skatīt šeit). Tāpat arī Bēteles draudzes izdotā grāmata “Physics of Heaven” ir piesātināta ar mistiski herētiskām pieredzēm.

Jau katrs no iepriekš minētajiem punktiem, liek uz šo kustību skatīties kritiski un ir pamats piesardzībai. Taču, kad nonācu līdz praksei, kuru vēlos izcelt īpaši, sapratu, ka šis ir nopietns maldu virziens, par ko nav iespējams klusēt. Tieši runājot – Bēteles kustība, kuras pārstāvji ir “Awakening Europe Baltija” organizatoru vidū, ir iesaistīta agrāko atmodu mirušo līderu godināšanā un viņu svaidījuma iegūšanā, vācot šo cilvēku relikvijas un apmeklējot viņu kapus. Par šo tēmu var atrast vairāk informācijas, taču, manuprāt, to spilgti raksturo divi videomateriāli:
Pirmais no tiem (skatīt šeit) ir Bēteles draudzes vadošo mācītāju Bila Džonsona (Bill Johnson) un Krisa Volotona (Kris Vallotton) diskusija par vīziju draudzei un kustībai, līdz 2022. gadam. Tajā (4 min) B. Džonsons skaidri paziņo:

“…es domāju, ka Kungs uzrunāja mani un teica, ka, ja mēs godināsim pagātnes vadītājus, Viņš mums dos pieeju viņu svaidījumiem (..) es sajutos, ka Dievs man deva īpašu brīdinājumu, ka mums jābūt pārliecinātiem, ka pagodinām arī tos, kas (savu kalpošanu) beidza slikti…”

Bila Džonsona un Krisa Volotona diskusija.

Turpmākajā diskusijā abi vadītāji detalizēti pārspriež, kā izveidot pagātnes atmodu relikviju muzeju (House of Generals), kuram jau gadiem tiek vākti artefakti. Muzejs būtībā tiek veidots, lai godinātu šos cilvēkus (nevis Dievu) un saņemtu viņu (nevis Dieva) svaidījumu. Līdzīgas atklāsmes un vīziju B. Džonsons pauž arī citās intervijās. Šāda prakse robežojas ar okultu darbību vai vismaz tajā var ievest.

Otrais videomateriāls (skatīt šeit) ir daudz atklātāks un jau tieši atklāj konkrētu praksi – “svaidījuma” iegūšanu kapos (angliski tautā dēvētu par – grave soaking jeb sucking), ar ko faktiski nodarbojas un caur video šīs “svētības” nodod Bens Fidžeralds.

Attēli no video – Bēteles studenti pie S. Viglsvorta (Smith Wigglesworth) un E. Robertsa (Evan Roberts) kapavietām Anglijā.

Pirms skatāties, aicinu aizlūgt, lai nekāda nesvētība nenonāktu līdz Jums caur video. Citāts no video:

“…savdabīgi, bet mēs, visi tie studenti, kas mēs šeit atbraucām, sajutām tādu lietu – tādu kā mirušo spēka nākšanu augšup un ticības dāvana nonāca uz mums. Daži studenti nogūlās zemē kapa aizmugurē un sajuta varenu žēlastību un ticību nākam pār viņiem. Vai tas nav jauki? Atcerieties, ka pie Elīsas ielika kāda kaulus un tie uzcēlās dzīvībai. Kad nonākam vietā, kur Svētais Gars bija uz personas, tas joprojām eksistē tur, tas joprojām tur personas dzīves mantojumu. (..) Ja nevarat atbraukt šeit fiziski, tad izpletiet tagad savas rokas (pret ekrānu) gatavi garīgi to (svaidījumu) saņemt, jo garīgi attālums nav šķērslis…”

Bēteles studenti pie J. A. Dovija (John Alexander Dowie) kapavietas Illinoisā, ASV

Ar šo mirušo godināšanas praksi kapos nodarbojušies citi Bēteles kustību pārstāvošie, kā arī, piemēram, Bēteles draudzes galvenā mācītāja B. Džonsona sieva Benija Džonsone (Beni Johnson). Spēcīgu “kapu svaidījuma” praksi pie Ketrinas Kulmanes (Kathryn Kuhlman) kapavietas pieredzējis (skatīt šeit) arī kontraversālais Benijs Hins (Benny Hinn), kurš vairākās kalpošanās un pasākumos ir saistīts ar Bēteles draudzes pārstāvjiem. Diemžēl šāda veida prakse stipri atgādina ortodoksālo konfesiju mirušo godināšanu un pielūgšanu, kā arī Āfrikas burvju prakses un pat nekromantiju. Jāpiemin, ka neviens no video un attēlos redzamajiem cilvēkiem šādas garīgās prakses nekad publiski nav nožēlojuši vai no tām atteikušies.

Benija Džonsone pie K.S.Luisa (C.S.Lewis) kapavietas Anglijā un pie Č. Fineja (Charles C. Finney) kapavietas Ohaio, ASV

Bieži vien garīgs svaidījums tiek nodots caur roku uzlikšanu un nereti to izmanto cilvēki, kas piekopj okultas prakses. Cilvēks, kuram nav Dieva aizsardzības vai tāds, kas pārmērīgi alkst jebkādu garīgu pieredzi, nonākot zem “netīrām” rokām, var saņemt dēmoniski paliekošu “svētību”, ko pirmajā mirklī pat nepamanīs. Vai vēlamies šādu svaidījumu sev un tiem, kas par to pat nenojauš? Kas nes atbildību par to?

Lai gan “mirušo svaidījuma” aizstāvji nepamatoti balstās uz 2. Ķēniņu 13:21 un citām rakstu vietām, Bībelē varam izlasīt, ko Dieva Vārds saka par kontaktēšanos ar miroņiem:

“Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot.” (5.Moz. 18: 10-12)

“Bet, kad jums sacīs: “Jums jāprasa zīlniekiem un pareģiem, kas muld un čukst,” – tad atsakait: “Vai tad tautai nav jāgriežas pie sava Dieva? Jeb vai tai ar jautājumiem par dzīvajiem jāgriežas pie mirušajiem?” (Jes. 8:19)

“Es tieku pielīdzināts tiem, kas jau guldīti kapa bedrē, esmu kļuvis par vīru bez spēka. Starp mirušiem ir miteklis man, līdzīgi nosistajiem, kas guļ kapā, kurus Tu vairs nepiemini, kas ir atšķirti no Tavas rokas. (..) Vai Tu darīsi brīnumus mirušo vidū, jeb vai aizgājušie celsies Tevi godāt?” (Ps. 88:5-6; 11)

“Es esmu Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs.” (Mat. 22:32)

Šādas herētiskas un okultas prakses draudzē ienāk dēļ lielās brīvdomības un visatļautības, kas pieļauta no draudzes vadītāju puses. Vadītāji arī netic dēmoniskām pravietošanām un citām “tumsas” spēku izpausmēm, bet tās uztver kā Svētā Gara izpausmes. Kaut gan formāli Jēzus vēsts tiek pasludināta, taču tā ir apaudzēta ar faktiski tai pilnīgi pretējām mācībām un praksēm. Bēteles kustībā bieži lieto jēdzienu “pārdabisks” (supernatural), nevis piemēram dievišķs, kas norāda uz konkrētu tiekšanos pēc jebkāda pārdabiskā piedzīvojuma, kas ātri var izvest ārpus bibliskām un kristīgām robežām.

Šo robežu neesamību spilgti raksturo maldu kustība “Christalignment”, kuras stils atgādina austrumu prakses un tās ietvaros apmeklētājiem tiek liktas “Psalmu kārtis”. Šī kustība saistīta ar Bēteles draudzi un tās vadībā darbojas B. Fidžeralda māte Dž. Hodža (Jenny Hodge). Diemžēl šo kustību, kas ieved cilvēkus dziļā pievilšanā, viņš pats un Bēteles draudze atbalsta kā evaņģelizējošu un pieņemamu. Informāciju par to var atrast gan B. Fidžeralda Facebook profilā, gan Bēteles draudzes mājaslapā.

Tods Vaits (Todd White) kopā ar Christalignment vadītājiem K. un Dž. Hodžiem un kāršu likšanas prakse.

Nedaudz ieskatoties vēsturē, varam novērot, ka gandrīz visās kristīgajās atmodās paralēli Svētā Gara darbībai, ir bijuši arī daudzi piejaukumi, gan miesiski, gan dēmoniski. Piemēram, to varam redzēt jau apustuļu draudzē – Pāvila vēstulēs, gan vēlāko gadsimtu atmodas kustībās tādās kā montānisti, kvēkeri, mūki un citi. Ir vēsturiski fakti, ka mūki, kad viņiem izsīka Dieva Gara dāvanas, spēku saņēma, piekopjot burvju un okultistu prakses, vēlāk to uzdodot par dievišķām spēka zīmēm. Vēlākajās atmodās un kustībās arī netrūka piejaukumu, kaut vai Metodistu atmodā un citās, par ko Džons Veslijs un citi vadītāji ir atzinuši, ka ne viss bijis no Dieva, bet pat no pretinieka.

Bet lielu pievilšanu un tumsas svaidījumu nesenā vēsturē nesušas tādas kustības, kā piemēram Toronto lidostas (sauktu par Toronto Blessing) atmoda, kur Dieva Gars spēcīgi tika “šķaidīts” ar tumsas manifestācijām un Leiklendas atmoda (miesiskas un dēmoniskas ekstāzes, netīra mācība, vadītāja šķiršanās), kuras vadītājs Tods Bentlijs (Todd Bentley) daļēji saistīts ar B. Džonsonu. Gan abās šajās pieminētajās kustībās, gan citās, dziļā pievilšana un tumsas svaidījums nāca nevis no kustības iekšienes, bet no pašiem līderiem. Par to var atrast tīmeklī un sīkāk to šeit neiztirzāšu. Taču jāsecina, ka jebkurā atmodā pretinieks centīsies pretdarboties, izlikties, jaukt, tādēļ vajadzīga spēcīga vecaju komanda ar Gara dāvanām, īpaši ar skaidru garu izšķiršanu un tīru pravietošanu.

Diemžēl šādās draudzēs un kustībās ir nomanāms viens mērķis – ar jebkādiem līdzekļiem iegūt zīmes un spēku, kas Bēteles draudzē arī netrūkst, tikai ar kādiem līdzekļiem tās iegūtas, ir nopietns jautājums! Ja šī kustība nebūtu nonākusi līdz mūsu zemei, droši vien par to īpaši nesatrauktos. Taču, kad šāds “vilnis” nāk pār mums un arī neaizsargātām, vientiesīgām dvēselēm, aicinu Jūs būt garīgi modriem, atbildīgiem un lūgt Dievu!

Būtisks ir arī fakts, ka par “kapu svaidījuma” jautājumu nosūtīju informāciju dažiem pasākuma “Awakening Europe Baltija” galvenajiem organizatoriem un tiku ielūgts uz stratēģisko vadītāju sapulci, lai uzdotu B. Fidžeraldam jautājumu par šo tēmu. Dažu minūšu laikā, kas man tika atvēlētas jautājuma īsai paskaidrošanai, no vadītāju puses tiku pārtraukts vairākas reizes. Atbildot uz jautājumu – vai svaidījuma iegūšana kapos ir normāla kristieša prakse, vispirms tika mēģināts dažādiem veidiem “nogludināt” jautājumu un bija jūtams emocionāls satraukums un pretuzbrukums.

Kaut gan formāli viņš centās sniegt arī “pareizās” atbildes, taču tās neizskaidro minētajā video dzirdamo un citu Bēteles pārstāvju iesaisti šajā procesā. Tādēļ diemžēl šis jautājums palika faktiski neatbildēts. Kad sekojošā individuālā sarunā aicināju B. Fidžeraldu publiski izskaidrot un nošķirties no šīs prakses – viņš atteicās to darīt. Secinājums – ja šajā jautājumā viss būtu tīrs un skaidrs, uz jautājumu būtu sekojusi mierīga, pazemīga un paskaidrojoša atbilde, ko varētu darīt arī publiski pieejamu.

Aicinu ikvienu vispirms tiekties pēc attiecībām ar Dievu pašu un pēc Viņa iepazīšanas (Mat. 22:37). Ja nebūs personīgas attiecības ar Dievu, paliks tikai garīgi piedzīvojumi un ekstāzes, kas aizvietos Viņu un pavērs ceļu maldiem un atkrišanai. Otrkārt, nebaidīties no Dieva Gara spēka un dāvanu atraisīšanas un lietošanas draudzes celšanai, lai līdzejošās zīmes (Mar. 16:17-20) sekotu. Taču ļoti būtiski ir šī abas iepriekšminētās lietas nesajaukt vietām un spēku nemeklēt ar jebkādiem līdzekļiem. Būt modriem un izvērtēt (Mat. 24:23-24) – vai viss, kas ir pārdabisks, ir no Dieva Gara, vai arī no miesas vai pat pretinieka spēka!

Neatkarīgi no šī pasākuma, aicinu akli nesekot visam šajā Bēteles kustībā, kā arī citās harizmātiskajās kustībās notiekošajam un rūpīgi tās izvērtēt, nevis emocionāli, bet gan Bībeles gaismā. Vēlreiz vēlos uzsvērt – pēdējos laikos svarīgas ir trīs lietas – tīrs Vārds, tīrs Gars un tīrs trauks jeb nesagrozīts Dieva Vārds Bībelē, Svētais Gars bez jebkādiem piejaukumiem un Dieva bērns ar tīru sirdi un motivāciju.

Mums nepieciešams katram individuāli un draudzēs meklēt Dievu, par Viņu ikdienā liecināt saviem radiem, draugiem, kolēģiem, dzīvē sastaptajiem! Mums tik ļoti vajadzīga nevis “mega atmoda un masu tehnoloģija” ar jebkādiem līdzekļiem un izpausmēm, bet individuāla sirds atmoda – grēku nožēlā, pestīšanā un Svētā Gara vadībā!

Lūgsim Dievu, lai Viņš izgaismo, sasaista un sadragā visu tumsu kristīgajās kustībās, kā arī pašķir un svētī katru iespēju pasludināt Viņa evaņģēliju un glābt dvēseles!

 

© Jānis Biķis. Bez autora atļaujas pārpublicēt vai citēt rakstu aizliegts.